Nabór wniosków Faza W

Szanowni Państwo, informujemy, że:

Wnioskodawcą w Fazie W jest przedsiębiorca, który zrealizował fazę B+R w ramach Programu Gekon. W przypadku realizacji fazy B+R przez konsorcjum, w skąd którego wchodziło kilku przedsiębiorców, każdy z nich może złożyć wniosek na fazę W, przy czym sumaryczne dofinansowanie dla wszystkich takich projektów musi spełniać warunek, określony w ust. II.5.2) Regulaminu I Konkursu o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach Programu Gekon – Generator Koncepcji Ekologicznych: „Dla fazy W wysokość dotacji wynosi do 20 mln zł na projekt lecz nie więcej niż 5-krotność kwoty dofinansowania fazy B+R.” Kwota dofinansowania projektu w fazie B+R została określona w umowie o finansowanie i realizację fazy B+R dla projektu (więcej)

Aktualizacja Programu Priorytetowego (17.12.2018 r.)

Nabór wniosków do Fazy W

Informujemy o otwarciu naboru ciągłego wniosków o dofinansowanie fazy wdrożeniowej (fazy W).

Wnioski składane są w  Generatorze Wniosków o dofinansowanie dostępnym pod linkiem:

http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/generator-wnioskow/aktualnosci/

UWAGA:

Nabór dotyczy tylko Wnioskodawców, którzy zakończyli fazę B+R (zrealizowaną w ramach I lub II Konkursów Programu Gekon) oraz uzyskali pozytywną ocenę realności wdrożenia projektu (na podstawie zaakceptowanego raportu z wyników badań fazy B+R), przy czym:

I Konkurs: W przypadku, gdy od zakończenia fazy B+R do momentu złożenia wniosku na fazę W upłynęło więcej niż pół roku wnioskodawca zobowiązany jest przedstawić potwierdzenie wdrażalności projektu w postaci opinii niezależnej jednostki.

II Konkurs: W przypadku, gdy od zatwierdzenia raportu końcowego z wyników badań fazy B+R do momentu złożenia wniosku na fazę W upłynęło więcej niż pół roku wnioskodawca zobowiązany jest przedstawić potwierdzenie wdrażalności projektu w postaci opinii niezależnej jednostki.

W przypadku Wnioskodawców, którzy nie posiadają podpisu kwalifikowanego lub profilu zaufanego ePUAP koniecznym jest także wydrukowanie wniosku i przekazanie wraz z wymaganymi załącznikami do Funduszu w formie papierowej.

Wydruk wersji wniosku przekazanej do NFOŚiGW nie posiada już napisu „wydruk roboczy”, zaś będzie zawierał na pierwszej stronie kod kreskowy oraz na każdej następnej sumę kontrolną.

powrót
do góry